Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?

Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 5 min.

Odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej to kluczowy etap jej montażu. Prawidłowe przeprowadzenie odbioru pozwala uniknąć wielu problemów w przyszłości i zapewnia bezpieczną oraz efektywną pracę systemu PV. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej wszystkim aspektom związanym z odbiorem technicznym - od przygotowań, poprzez szczegółowe kontrole poszczególnych elementów, aż po finalne testy i uruchomienie.

Przygotowanie do odbioru technicznego

Aby odbiór przebiegł sprawnie i wykazał wszystkie ewentualne uchybienia wykonawcy, należy do niego odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim trzeba dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową i porównać ją ze stanem faktycznym. Należy sprawdzić m.in. ilość i rozmieszczenie paneli, parametry falowników, schemat okablowania. Ważne jest też upewnienie się, że montaż został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Pomocne będzie przygotowanie checklisty z punktami do sprawdzenia.

Kluczowe przed odbiorem jest też zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym protokołów pomiarowych, deklaracji zgodności, certyfikatów. Warto też wcześniej skontaktować się z operatorem sieci dystrybucyjnej i upewnić się, że wszystkie formalności po ich stronie zostały dopełnione.

Niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniego oprzyrządowania - mierników, megometrów, analizatorów sieci itp., które posłużą do pomiarów podczas odbioru. Wreszcie, konieczny jest udział osób posiadających odpowiednie uprawnienia - zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy.

Umowa z operatorem

Przed odbiorem należy potwierdzić, że zawarta została umowa o współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego. Umowa powinna zawierać m.in. zgodę na przyłączenie mikroinstalacji do sieci, parametry przyłączenia, warunki współpracy i rozliczania. Brak ważnej umowy może opóźnić sam odbiór oraz późniejsze uruchomienie instalacji.

Protokoły pomiarowe

Kluczowe dla odbioru są protokoły z pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i innych, wykonanych zgodnie z odpowiednimi normami. Protokoły te dokumentują prawidłowość wykonanych instalacji elektrycznych i są podstawą dopuszczenia ich do użytkowania.

Deklaracja zgodności

Montowane urządzenia, zwłaszcza panele i falowniki, muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta według obowiązujących norm. Potwierdza ona, że zostały one legalnie wprowadzone do obrotu i spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Przebieg odbioru technicznego

Sam odbiór techniczny składa się z kilku etapów obejmujących szczegółowe sprawdzenie kluczowych elementów instalacji pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami i przepisami. Niezbędna jest obecność przedstawicieli inwestora i wykonawcy. Cały proces musi zostać udokumentowany w protokole odbioru.

Sprawdzenie dokumentacji

Pierwszym etapem odbioru jest weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji dostarczonej przez wykonawcę. Sprawdzeniu podlegają w szczególności:

Umowa z operatorem

Należy potwierdzić posiadanie ważnej umowy o współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego. Powinna ona zawierać niezbędne zgody umożliwiające przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej.

Protokoły pomiarowe

Protokoły z wykonanych badań i pomiarów muszą potwierdzać zgodność instalacji elektrycznych z normami bezpieczeństwa. Dotyczy to np. pomiarów rezystancji izolacji czy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Deklaracja zgodności

Wszystkie zainstalowane urządzenia i podzespoły, w tym moduły PV i falowniki, muszą być oznaczone znakiem CE i posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

Kontrola elementów instalacji

Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?

Kolejny etap to dokładna kontrola wykonanych prac pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi standardami. Analizie podlegają kluczowe elementy:

Moduły fotowoltaiczne

Sprawdzeniu podlega ich ilość, moc, umiejscowienie i sposób montażu. Istotna jest również kontrola ewentualnych uszkodzeń modułów powstałych podczas transportu i montażu.

Falowniki

Falowniki są kontrolowane pod kątem typu, ilości i lokalizacji - zgodnie z projektem. Analizie podlegają również parametry konfiguracyjne i podłączenia elektryczne tych urządzeń.

Okablowanie

Sprawdzane jest poprowadzenie tras kablowych - czy są zgodne z projektem i wytycznymi. Kontroli wymagają również połączenia elektryczne pod kątem solidności wykonania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Testy funkcjonalności

Po sprawdzeniu poszczególnych elementów instalacji, przechodzi się do testów mających potwierdzić jej poprawne działanie. Obejmują one:

Pomiar napięcia i prądu

Za pomocą mierników sprawdza się prawidłowe wartości napięcia i natężenia prądu na poszczególnych odcinkach instalacji.

Sprawdzenie komunikacji

Weryfikacji podlega poprawność komunikacji pomiędzy falownikami a pozostałymi urządzeniami systemu monitoringu i zbierania danych.

Testy bezpieczeństwa

Wykonuje się testy mające potwierdzić skuteczność działania zabezpieczeń instalacji, np. wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych.

Próba rozruchu i odbiór

Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów kontroli i testów, można przystąpić do próby rozruchu instalacji fotowoltaicznej. Polega ona na uruchomieniu układu i sprawdzeniu, czy wszystkie podzespoły pracują prawidłowo i współdziałają ze sobą bez zakłóceń. Ostatnim krokiem jest podpisanie protokołu odbioru technicznego.

Uruchomienie instalacji

Inwestor w obecności wykonawcy uruchamia falowniki i sprawdza, czy przekazują energię do sieci zgodnie z założeniami. Analizuje również wskazania liczników i urządzeń pomiarowych.

Pomiary kontrolne

Po uruchomieniu systemu ponownie wykonuje się pomiary napięcia, prądu, mocy w celu potwierdzenia stabilnej i efektywnej pracy instalacji.

Protokół odbioru

Na koniec inwestor z wykonawcą podpisują protokół odbioru technicznego, co formalnie kończy ten etap i pozwala rozpocząć użytkowanie instalacji fotowoltaicznej.

Podsumowanie

Odbiór techniczny jest niezwykle istotnym etapem realizacji inwestycji fotowoltaicznej. Pozwala on zweryfikować jakość wykonanych prac, zgodność z projektem i normami, a także zapewnia prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu PV. Należy do niego odpowiednio się przygotować, a następnie rzetelnie i szczegółowo sprawdzić kluczowe elementy instalacji. Zarówno inwestor, jak i wykonawca powinni traktować odbiór z należytą uwagą, aby uniknąć problemów w przyszłości. Wypełniony poprawnie protokół odbioru to gwarancja satysfakcji z wykonanej inwestycji.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły