Jakie dokumenty dostaje się po montażu instalacji fotowoltaicznej?

Jakie dokumenty dostaje się po montażu instalacji fotowoltaicznej?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski19.09.2023 | 8 min.

Instalacja paneli fotowoltaicznych to dziś jedna z najpopularniejszych inwestycji w odnawialne źródła energii. Decydując się na montaż takiego systemu, należy jednak pamiętać o konieczności dopełnienia wielu formalności, aby móc z niego legalnie korzystać. W niniejszym artykule szczegółowo omówimy, jakie dokumenty otrzymuje się po zakończeniu prac instalacyjnych oraz jakich kroków należy dopełnić, by móc rozliczać wyprodukowaną energię elektryczną.

Proces ten jest dość złożony i wymaga poświęcenia czasu oraz uwagi na wiele szczegółów. Warto jednak przejść przez niego prawidłowo, aby uniknąć problemów w przyszłości. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie.

Protokół odbioru instalacji PV

Zawartość protokołu odbioru

Po zakończeniu prac montażowych, ale jeszcze przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, należy dokonać jej odbioru. Polega on na sprawdzeniu poprawności wykonania systemu - czy wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

Z odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju i mocy instalacji, zastosowanych urządzeniach i materiałach, sposobie wykonania połączeń i linii kablowych, parametrach zabezpieczeń, a także wynikach prób i pomiarów potwierdzających prawidłowość działania systemu.

Podpisanie protokołu przez strony

Protokół odbioru musi zostać podpisany zarówno przez wykonawcę instalacji, jak i inwestora, czyli właściciela nieruchomości. Podpisanie tego dokumentu oznacza, że obie strony akceptują jakość i poprawność wykonanych prac, co stanowi podstawę do przekazania systemu PV do użytkowania.

Dlatego przed złożeniem podpisu warto bardzo dokładnie sprawdzić instalację i upewnić się, że wszystko działa tak jak należy. Pozwoli to uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości.

Wymagania formalne

Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej powinien być sporządzony w odpowiedniej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najlepiej, aby przygotował go wykonawca na oficjalnym druku.

Dokument musi zawierać pieczątki firmowe obu stron. Oprócz podpisów, powinny się pod nim znaleźć również imienne pieczątki lub czytelne podpisy osób reprezentujących inwestora i wykonawcę.

Zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Wymagane dokumenty

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Jest to konieczne, aby możliwe było przyłączenie systemu PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie ewentualnych nadwyżek wyprodukowanej energii.

W tym celu należy przedstawić OSD m.in. podpisany protokół odbioru instalacji, schemat jednokreskowy układu oraz karty katalogowe paneli i inwertera. Operator może także wymagać dodatkowych informacji zawartych we wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji.

Termin zgłoszenia

Zgłoszenie do OSD trzeba dokonać najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli to operatorowi na przeprowadzenie w tym czasie niezbędnych prac oraz dostosowanie infrastruktury do odbioru energii z mikroinstalacji.

Niedotrzymanie tego terminu może skutkować brakiem możliwości podłączenia systemu PV do sieci w zaplanowanym czasie.

Konsekwencje braku zgłoszenia

Brak zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do OSD może uniemożliwić oddawanie wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Oznacza to, że nie będzie można rozliczać jej nadwyżek w ramach systemu opustów.

Ponadto przyłączenie i użytkowanie niezgłoszonej mikroinstalacji może skutkować nałożeniem kar finansowych przez OSD. Dlatego tak ważne jest terminowe dopełnienie tego obowiązku.

Warunki przyłączenia do sieci

Parametry techniczne przyłącza

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia mikroinstalacji OSD wydaje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Określają one m.in. miejsce i sposób przyłączenia instalacji, jej dopuszczalną moc, parametry zabezpieczeń, a także wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Są one opracowywane indywidualnie dla każdej mikroinstalacji, z uwzględnieniem lokalnych warunków technicznych w danym rejonie sieci dystrybucyjnej.

Zakres robót dla OSD

W warunkach przyłączenia określony jest również podział robót niezbędnych do wykonania po stronie operatora systemu dystrybucyjnego i inwestora. OSD odpowiada zwykle za wykonanie lub dostosowanie złącza kablowego na potrzeby mikroinstalacji.

Inwestor z kolei realizuje prace w obrębie swojej nieruchomości: budowę linii zasilającej, montaż zabezpieczeń, instalację układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podział ten jest zawsze precyzyjnie określony w warunkach przyłączenia.

Opłaty przyłączeniowe

Opłaty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci ponosi inwestor, chyba że OSD zwolni go z nich w całości lub części. Mogą się one składać m.in. z opłaty za przyłączenie, opłaty za rozbudowę lub modernizację sieci oraz opłaty za montaż lub dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Ich wysokość zależy od mocy instalacji fotowoltaicznej i stopnia skomplikowania niezbędnych prac. Szczegóły zawsze określa umowa o przyłączenie zawierana z OSD.

Umowa kompleksowa z OSD

Jakie dokumenty dostaje się po montażu instalacji fotowoltaicznej?

Kluczowe postanowienia umowy

Aby móc wprowadzać wyprodukowaną energię elektryczną do sieci, konieczne jest zawarcie umowy kompleksowej z operatorem systemu dystrybucyjnego. Określa ona warunki świadczenia usług dystrybucyjnych oraz rozliczeń za pobraną i oddaną energię.

Umowa kompleksowa powinna regulować m.in. obowiązki stron w zakresie utrzymywania układu pomiarowo-rozliczeniowego, zasady rozliczania ilości energii, a także ograniczeń w jej dostarczaniu lub poborze.

Rozliczanie energii wprowadzanej

Istotną częścią umowy są zapisy dotyczące rozliczania energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Powinna określać m.in. stosowany system opustów, okresy rozliczeniowe, zasady wystawiania i terminy zapłaty faktur.

To właśnie na podstawie postanowień umowy kompleksowej następuje ewentualne rozliczenie nadwyżek energii z OSD i wypłata rekompensat finansowych dla właściciela mikroinstalacji.

Opusty i bonifikaty

Umowa kompleksowa powinna określać wysokość opustu, czyli procentowej wartości energii wprowadzonej do sieci, która podlega rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym. Standardowo opust ten wynosi 80% dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW.

Ponadto OSD może stosować również dodatkowe bonifikaty, np. za energię reaktywną oddawaną do sieci. Zwiększają one atrakcyjność rozliczeń dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Zgłoszenie instalacji do UDT

Wymagane dokumenty

Kolejnym krokiem jest dokonanie zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do Urzędu Dozoru Technicznego. Należy to zrobić na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia eksploatacji instalacji PV.

Do zgłoszenia trzeba załączyć m.in.: oświadczenie o zgodności z krajowymi normami i przepisami, protokół odbioru instalacji oraz schemat elektryczny. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadzi następnie dokonuje oględzin systemu.

Termin dokonania zgłoszenia

Zgłoszenie do UDT jest obowiązkowe w przypadku mikroinstalacji o mocy powyżej 6,5 kW. Należy tego dokonać przed uruchomieniem instalacji, podobnie jak w przypadku operatora systemu dystrybucyjnego.

Dzięki temu uniknie się użytkowania systemu bez wymaganej zgody. A to z kolei wiąże się z ryzykiem nałożenia dotkliwych kar przez UDT.

Dodatkowe wymagania

W przypadku instalacji większych niż 6,5 kW konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów - m.in. montaż ogranicznika prądu zwarcia, wyłącznika nadprądowego i odgromnika. Urząd Dozoru Technicznego sprawdza, czy te dodatkowe zabezpieczenia zostały zamontowane.

Ponadto UDT może zażądać wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji instalacji PV jako warunek dopuszczenia jej do eksploatacji.

Certyfikaty i świadectwa

Certyfikaty dla urządzeń i instalacji

Aby mikroinstalacja fotowoltaiczna mogła zostać przyłączona do sieci, niezbędne jest potwierdzenie zgodności zastosowanych urządzeń i całej instalacji z odpowiednimi normami i przepisami.

Służą do tego certyfikaty wydawane pr

Podsumowanie

Instalacja paneli fotowoltaicznych to skomplikowany proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności. Aby móc bez przeszkód korzystać z wyprodukowanej energii elektrycznej, należy m.in. dokonać odbioru i zgłoszenia instalacji do odpowiednich organów, uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, zawrzeć umowę kompleksową z OSD oraz zadbać o odpowiednie certyfikaty i świadectwa dla urządzeń.

Warto poświęcić czas, aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i terminowo dopełnić niezbędnych formalności. Pozwoli to uniknąć problemów z legalnością i bezpieczeństwem korzystania z instalacji fotowoltaicznej oraz z maksymalizacją korzyści z inwestycji w odnawialne źródło energii.

Najczęstsze pytania

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej możliwe jest najwcześniej po 30 dniach od zgłoszenia mikroinstalacji do OSD. Wynika to z konieczności przeprowadzenia prac dostosowawczych po stronie operatora.

Tak, dla każdej nowej instalacji PV wymagane jest zawarcie odrębnej umowy kompleksowej z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Legalne uruchomienie instalacji PV i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej możliwe jest dopiero po dokonaniu wszystkich wymaganych zgłoszeń, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podpisaniu umowy kompleksowej z OSD.

Koszt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej zależy od wielu czynników, m.in. mocy instalacji i stopnia skomplikowania prac. Szczegółowe opłaty są określane indywidualnie przez OSD.

Odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej wraz ze sporządzeniem protokołu powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego stosowne uprawnienia elektryczne.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jak działa i do czego służy licznik energii z fotowoltaiki?
  5. Jakie formalności przy montażu instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły