Wojewoda wydał decyzję dla farmy wiatrowej RWE na polskim Bałtyku: najnowsze wieści

Wojewoda wydał decyzję dla farmy wiatrowej RWE na polskim Bałtyku: najnowsze wieści
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej06.03.2024 | 8 min.

Wojewoda Pomorski wydał ważną decyzję dla projektu morskiej farmy wiatrowej RWE na Bałtyku. Decyzja dotyczy lokalizacji infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do przesyłu energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę wiatrową do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To kluczowy krok w realizacji tej inwestycji o mocy 350 MW, która powstanie ponad 50 km od brzegu na obszarze Bałtyku. Dzięki temu Polska będzie mogła dalej rozwijać sektor odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej.

Decyzja lokalizacyjna dla infrastruktury przyłączeniowej

Jedną z kluczowych decyzji umożliwiających dalszy rozwój morskiej farmy wiatrowej RWE na Bałtyku jest niedawne wydanie przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenia na budowę infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do wyprowadzenia mocy z tej instalacji. Postanowienie to jest niezwykle istotne, ponieważ bez odpowiedniej sieci przesyłowej wyprodukowana energia nie mogłaby trafić do odbiorców w kraju.

Przedmiotem decyzji jest lokalizacja morskiego kabla elektroenergetycznego, który będzie służył do przesyłu energii z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd. Kabla wraz ze zintegrowanymi światłowodami umożliwiającymi kontrolę parametrów pracy linii przesyłowej. Odcinek morski tej inwestycji wyniesie około 71 km.

Wniosek o wydanie takiej decyzji lokalizacyjnej został złożony przez RWE Offshore Wind Poland - spółkę celową realizującą projekt morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Był on szczegółowo rozpatrywany przez wojewodę, który ostatecznie zezwolił na realizację tej części inwestycji.

Zakres decyzji wojewody

Pozytywna decyzja Wojewody Pomorskiego nie oznacza jeszcze początku prac budowlanych. Jest ona jednak niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, określającym rekomendowaną przez administrację lokalizację infrastruktury przyłączeniowej projektu F.E.W. Baltic II. Obejmuje ona m.in. ponad 70-kilometrowy podmorski odcinek kabla energetycznego.

W wydanej decyzji wojewoda wskazał na konkretną część większego przedsięwzięcia inwestycyjnego, do którego będzie się ona odnosić. Jest to budowa infrastruktury przesyłowej umożliwiającej wprowadzenie energii z morskiej farmy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W praktyce oznacza to konieczność powstania nie tylko kabla przesyłowego, ale także morskiej oraz lądowej stacji elektroenergetycznej.

Przebieg kabla elektroenergetycznego do przesyłu mocy

Zakres decyzji lokalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Pomorskiego obejmuje bezpośrednio wybudowanie podmorskiego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia (HVAC). Linia ta będzie służyła do przesyłu energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej do tzw. mufy morsko-lądowej.

Mufa morsko-lądowa jest to miejsce, w którym kabel podmorski zostanie połączony z kablem lądowym. Będzie ona zlokalizowana w odległości ok. 500 metrów od linii brzegowej w gminie Ustka. To właśnie w tym rejonie kabel przesyłowy wyjdzie z wody na ląd, przy wykorzystaniu bezwykopowej technologii przewiertu poziomego.

Infrastrukturę przyłączeniową na odcinku morskim stanowić będzie trójżyłowy kabel prądu przemiennego najwyższego napięcia HVAC. Wyposażony będzie w zintegrowane łącza światłowodowe, które umożliwią transmisję danych i kontrolę temperatury kabla.

Jak wskazano w decyzji, na przeważającym odcinku swojego biegu – zarówno na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej, jak i na większości akwenu morza terytorialnego – kabel elektroenergetyczny zostanie poprowadzony bezpośrednio pod powierzchnią dna morskiego lub na jego powierzchni.

Czytaj więcej: Duńczycy zainicjują nowy etap największej farmy wiatrowej na świecie

Uzyskano pozwolenie na budowę lądowej stacji energetycznej

Oprócz decyzji dotyczącej infrastruktury przesyłowej na odcinku morskim, Wojewoda Pomorski wydał także zgodę na budowę kluczowego obiektu lądowego, niezbędnego do wprowadzenia energii elektrycznej z farmy wiatrowej RWE Baltic II do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest nim lądowa stacja elektroenergetyczna wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Lądowa stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, obiekt ten zostanie połączony z siecią przesyłową PSE za pomocą nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej. Decyzja obejmowała także niezbędną infrastrukturę wspomagającą, m.in. drogami dojazdowymi i przyłączami.

Jak podkreślał Tomasz Kreft z RWE Offshore Wind Poland, uzyskanie tych pozwoleń umożliwi przesył energii z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd oraz wprowadzenie jej do systemu elektroenergetycznego, dzięki czemu energia ta będzie mogła być dystrybuowana do gospodarstw domowych.

Wcześniejsze decyzje dla projektu

Warto zauważyć, że przed uzyskaniem decyzji dotyczących infrastruktury przesyłowej oraz lądowej stacji elektroenergetycznej, RWE wcześniej uzyskało już istotną decyzję środowiskową dla całego projektu F.E.W. Baltic II. Była ona niezbędna do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego i przygotowań do budowy tej instalacji.

Oprócz kwestii formalnoprawnych, koncern przeprowadził już szereg badań środowiskowych na obszarze planowanej lokalizacji farmy wiatrowej, co też stanowiło część wymaganej dokumentacji. Znaczący zakres przygotowań potwierdza determinację inwestora do zrealizowania tej strategicznej inwestycji.

 • Decyzje uzyskane przez RWE w ramach projektu F.E.W. Baltic II:
  • Decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej
  • Decyzja lokalizacyjna dla morskiej infrastruktury przesyłowej
  • Decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej

Szczegóły projektu morskiej farmy wiatrowej RWE Baltic II

Zdjęcie Wojewoda wydał decyzję dla farmy wiatrowej RWE na polskim Bałtyku: najnowsze wieści

Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II to strategiczny projekt niemieckiego koncernu RWE przeznaczony do realizacji na wodach Bałtyku. Według planów, elektrownia ta zostanie zlokalizowana na obszarze około 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu w rejonie miasta Ustka.

Docelowa moc zainstalowana morskiej farmy wynosić będzie 350 MW. Instalacja ta zasilana siłą nawiewających nad Bałtykiem wiatrów będzie jedną z pierwszych tego typu w polskiej strefie morskiej. Stanowić więc będzie istotny krok na drodze do transformacji krajowego sektora energetycznego w kierunku większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II
Moc zainstalowana: 350 MW
Lokalizacja: Obszar 41 km2, > 50 km od brzegu (okolice Ustki)
Inwestor: RWE (Niemcy)

Warto nadmienić, że projekt morskiej elektrowni wiatrowej F.E.W. Baltic II został już objęty systemem wsparcia w postaci 25-letnich gwarancji sprzedaży energii. Wynikają one z wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji, przyznającej projektowi miejsce w mechanizmie kontraktu różnicowego.

Harmonogram realizacji i wsparcie w ramach kontraktu różnicowego

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem inwestycyjnym, morska farma wiatrowa RWE Baltic II miała rozpocząć swoją eksploatację w połowie obecnej dekady. Jednakże na skutek zmian koniunktury na rynkach światowych oraz niekorzystnych czynników makroekonomicznych, termin ten został przesunięty.

Obecnie zakłada się, że elektrownia wiatrowa na Bałtyku zostanie oddana do użytku pod koniec tej dekady, czyli w latach 2028-2029. Warto jednak wspomnieć, że jeszcze przed rewizją harmonogramu, projekt ten uzyskał ważną gwarancję w postaci przyznania mu wsparcia w ramach mechanizmu kontraktu różnicowego.

W 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki podjął bowiem decyzję o włączeniu F.E.W. Baltic II do tego systemu opartego na dopłatach do ceny rynkowej energii. Dzięki temu inwestor będzie miał zapewnioną stabilną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wsparcie to obejmuje okres 25 lat od rozpoczęcia eksploatacji instalacji i stanowi istotne zabezpieczenie opłacalności przedsięwzięcia.

Krok w rozwoju OZE w Polsce

Budowa morskiej farmy wiatrowej RWE na Bałtyku będzie miała duże znaczenie nie tylko dla samego inwestora, ale także dla całego krajowego sektora energetycznego. Powstanie tej instalacji będzie bowiem kamieniem milowym w rozwoju polskich odnawialnych źródeł energii, szczególnie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Jak dotąd, w krajowych obszarach morskich nie działa jeszcze żadna duża komercyjna farma wiatrowa. Projekt RWE stanie się więc pionierem tego typu instalacji w Polsce i przyczyni się do zdobycia cennych doświadczeń oraz wzmocnienia kompetencji rodzimych firm z branży offshore.

Rozwój OZE na Bałtyku przez koncern RWE w Polsce

Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II to nie jedyna inwestycja niemieckiego koncernu RWE w polskim sektorze odnawialnych źródeł energii. Firma ta jest również zaangażowana w realizację innej dużej morskiej elektrowni wiatrowej na Bałtyku – projektu F.E.W. Baltic 1.

Łączna planowana moc zainstalowana obu morskich farm wiatrowych RWE w polskiej strefie morskiej wynosi aż 1,6 GW. Oznacza to bardzo duży wkład tego koncernu w rozwój krajowych mocy wytwórczych opartych na źródłach odnawialnych. Będzie to równocześnie jeden z największych tego typu projektów inwestycyjnych na Morzu Bałtyckim.

 • Inwestycje RWE w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku w Polsce:
  • F.E.W. Baltic II - moc 350 MW
  • F.E.W. Baltic 1 - moc 1250 MW
  • Łączna moc obu projektów: 1,6 GW

Koncern określa tę część swojego portfela mianem "polskiego hubu offshore", podkreślając ogromny potencjał krajowych obszarów morskich do rozwoju energetyki wiatrowej. Oprócz farm na Bałtyku, RWE planuje także inwestycje w polskie projekty lądowe i fotowoltaiczne.

Stopniowe uruchamianie tych dużych mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii w Polsce będzie stanowiło istotny wkład w transformację krajowego sektora energetycznego. Pozwoli to na stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski.

Podsumowanie

Wojewoda Pomorski wydał kluczową decyzję dla rozwoju morskiej farmy wiatrowej RWE na Bałtyku. Pozwolenie dotyczy infrastruktury przesyłowej służącej do wprowadzenia energii z tej instalacji do krajowego systemu energetycznego. To istotny krok w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, w szczególności energii wiatrowej morskiej.

Inwestycje RWE w dwie duże morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,6 GW stanowią ogromny wkład w rozwój OZE w Polsce. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć, Polska będzie mogła zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i wypełnić międzynarodowe zobowiązania klimatyczne. Równocześnie zdobędzie cenne doświadczenia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Najczęściej zadawane pytania

Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II powstanie na obszarze około 41 km² na północ od Ustki, w odległości ponad 50 km od brzegu morskiego. Jej budowa obejmie zatem wody polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku.

Planowana moc docelowa morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II wynosi 350 MW. To sprawi, że będzie to jedna z największych instalacji tego typu na polskim Bałtyku, zdolna zaspokoić zapotrzebowanie na energię dla wielu tysięcy gospodarstw domowych.

Wojewoda Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji infrastruktury przyłączeniowej dla projektu F.E.W. Baltic II. Obejmuje ona budowę podmorskiego kabla elektroenergetycznego oraz lądowej stacji elektroenergetycznej, niezbędnych do przesyłu energii z morza do krajowego systemu energetycznego.

Pierwotnie zakładano, że morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II zostanie oddana do eksploatacji w drugiej połowie tej dekady. Jednak ze względu na czynniki makroekonomiczne, harmonogram projektu został przesunięty na koniec obecnej dekady.

Energia elektryczna wytwarzana przez wiatraki na morzu będzie przesyłana za pośrednictwem podmorskiego kabla elektroenergetycznego do lądowej stacji elektroenergetycznej. Stamtąd, poprzez połączenie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, trafi do polskich gospodarstw domowych i firm.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
 5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły